PREUS DE
LA LLAR D’INFANTS

PREUS DE LA LLAR D’INFANTS
EL PASSEIG 2022-23
ESTADA


  • • Estada 118€ mensuals
  • • Bonificació del 50% per a membres de famílies monoparentals.
  • • Bonificació del 50% per a famílies nombroses de categoria general.
  • • Exempció del preu públic per a membres de famílies nombroses de categoria especial.
  • • Exempció del preu públic per a infants amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
  • • Exempció del preu públic per a les víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills.Si teniu alguna d’aquestes situacions podeu sol·licitar una bonificació o una exempció amb un imprès que us facilitarà l’escola i amb l’original i fotocòpia del document que ho acrediti.


MENJADOR


Les quotes són mensuals, de setembre a juny. El seu import s'actualitza cada curs i cal fer el pagament a través del banc.

El cost de la quota d’estada és de 118€, de setembre a juny. En cas d’incorporar-se a la meitat de mes es cobrarà la quota sencera. Aquesta quota és farà efectiva el primers dies de cada mes.

Els infants de les aules de 2-3 anys, NO hauran de fer efectiva aquesta quota.


El menjador és opcional. El preu és de 7’00€ diaris i és pagarà a mes vençut, és a dir l'últim dia del mes. Només es cobraran els dies que l'infant utilitza aquest servei.